Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER 

FOR 

SVENDBORG SEJLERSKOLE APS 

 

 

 

 

1.            GENERELT 

1.   Enhver aftale om salg, afholdelses af kurser eller serviceydelser (herefter benævnt ”Kurset”) fra Svendborg Sejlerskole ApS, CVR-nr. 43622725, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg (herefter benævnt ”Skolen”) til en aftager af Skolens kurser, produkter eller serviceydelser (herefter benævnt ”Kursisten”) finder sted på grundlag af nærværende handelsbetingelser. 

 

2.           PRISER 

1.   Alle priser er inklusive moms, told og andre skatter og afgifter. 

2.  Alle priser vedrørende gebyrer til censor er vejledende, da censorende udpeges af de af Søfartsstyrelsen udpegede organisationer og selv fastsætter deres priser. 

 

3.           TILMELDING OG BETALING 

1.   Betaling skal finde sted via den betalingsmåde, der til enhver tid er angivet på fakturaen. 

2.  Kursisten tilmeldt Kurset når betalingen er modtaget på Skolens bankkonto.  

 

4.          FORTRYDELSESRET 

1.   Der er 14. dages fortrydelsesret på køb af et Kursus. Fortrydelsesretten gælder, hvis Svendborg Sejlerskole modtager oplysning herom senest 14 dage efter købet via e-mail. 

2.  Hvis der er mindre end 4 uger til afholdelse af Kurset bortfalder de 14 dages fortrydelsesret. 

 

5.           AFBUD OG ÆNDRING 

1.   Det er muligt at ændre dit Kursus frem til 8 uger før Kurset starter. Herefter forbeholder Svendborg Sejlerskole sig retten til at fastholde den pågældende uge, medmindre det er muligt at flytte kurset til anden uge i indeværende kalenderår. 

2.  Hvis Kursisten melder afbud frem til 8 uger før kursusstart, tilbagebetales 75% af kursusafgiften. 

3.  Hvis Kursisten melder afbud frem til 4 uger før kursusstart, tilbagebetales 50% af kursusafgiften, herefter refunderes kursusafgiften ikke ved afbud. 

4. Ved sygdom o.l. henviser vi til egen afbestillingsforsikring, som kan tegnes via Europæiske Rejseforsikring på tlf. 3325 2525 eller www.europaeiske.dk/privat/afbestillingsforsikring/. 

5.  Hvis Svendborg Sejlerskole aflyser kurset refunderes det fulde kursusbeløb, på nær i tilfælde af Force Majeure. 

 

6.          ANSVAR 

1.   Skolens øvelsesfartøjer er ansvarsforsikrede i forhold til tredjepart. 

2.  Skolen påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt for Kursistens personlige ejendele. 

3.  Kursisten skal under hele kurset være dækket af egen fritids-/ulykkesforsikring. 

 

7.          KUNDE OG PRIVATLIVSPOLITIK 

1.   Skolen videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke Kursistens personlige oplysninger til tredjepart, de er kun registreret i Skolens kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. 

2.  For at Kursisten kan deltage i et Kursus, er følgende oplysninger nødvendige: 

1.                           Fulde navn 

2.                          Adresse 

3.                          Telefonnr. 

4.                          E-mail 

3.  Ved deltagelse i kurser til søs har Skolen yderligere brug for følgende oplysninger om nærmeste pårørende i tilfælde af en nødsituation: 

1.                           Fulde navn 

2.                          Relation (kan undlades hvis ikke Kursisten ønsker at oplyse det) 

3.                          Telefonnr. 

4.                          E-mail 

4. Til brug for tilmelding til eksamen og udstedelse af certifikater indsamles og videregives dit cpr.nr til en af Søfartsstyrelsen godkendt udbyder af sejladsprøver, enten af Skolen eller af censor. 

5.  Direktøren og ansatte for Svendborg Sejlerskole har adgang til de oplysninger, der registreres om dig til brug for kursusafvikling og -administration. 

6. Den dataansvarlige er: Direktør Sune Blinkenberg 

7. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

 

8.          REKLAMATION OG KLAGEMULIGHEDER 

1.   Hvis du vil reklamere over et Kursus skriv venligst pr. mail til info@svendborgsejlerskole.dk, anfør ”Reklamation” og navn på Kurset i emnefeltet. 

2.  Klager kan sendes til: Center for Klageløsning Nævnenes Hus, Toldboden 2 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/ 

 

9.          ÆNDRINGER 

1.   Svendborg Sejlerskole forbeholder sig retten til at ændre sine handelsbetingelser på ethvert tidspunkt. Handelsbetingelserne fremgår af hjemmesiden. 

 

10.        LOVVALG OG VÆRNETING 

1.   Parternes aftale er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem parterne skal indbringes for den byret, hvor Skolen har værneting eller Sø- og Handelsretten efter Skolens eget valg. 

 .

Sejlerkurser

Drømmer du om langfart?

Sammen med jordomsejleren, foredragsholder og filosof Joakim Quistorff-Refn har vi udviklet et praktisk kursus, der ruster dig til langfart. 

Du får tre døgn til havs på det tredobbelte jordomsejlerskib
S/Y Nerthus og masser af værdifuld viden og erfaringer til dit togt
.