Databehandleraftale

Aftalens karakter:

Der er indgået databehandleraftale mellem kunden og Svendborg Sejlerskole, for at sikre de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger, herunder særligt persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Databehandleraftalen gælder behandling af personoplysninger.

 

Behandlingens omfang:

Databehandleren varetager opgaver og formål og får i den forbindelse adgang til personoplysninger som tilhører kunden som dataansvarlig. Databehandleren behandler udelukkende data for at opfylde sine forpligtelser overfor kunden. Databehandlingen omfatter it-ydelser for kunden.

 

Dataansvarliges forpligtelser:

Kunden er til enhver tid ansvarlig for lovligheden af behandling af personoplysninger, som kunden har indsamlet og givet databehandleren adgang til i medfør af databehandleraftalen.

 

Databehandlerens forpligtelser:

Databehandleren handler efter instruks fra kunden og alene i det omfang som er nødvendigt for, at databehandleren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til databehandleraftalen. Databehandleren skal underrette kunden såfremt der er anmodning for ansatte omkring rettigheder om indsigt, berigtigelse, blokering eller sletning. Der skal ligeledes ske underretning til kunden såfremt databehandler får henvendelse fra Datatilsynet. Databehandler er berettiget til at modtage kompensation for sin indsats.

 

Behandlingssikkerhed:

Databehandleren skal sørge for at have implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøren, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommende kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid mod gældende lovkrav.

Databehandlerens medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

 

Overførsler til tredjepartner:

Den dataansvarlige giver databehandleren samtykke til at anvende underdatabehandlere, forudsat at de i aftalen stillede betingelser er opfyldt. Ved underskrivelsen af databehandler aftalen meddeler kunden samtidig sin generelle accept til databehandlerens anvendelse af de underdatabehandler databehandleren benytter sig af. ”Databehandleren må ikke uden forudgående skriftlig accept fra kunden:

. videregive personoplysninger til nogen

. anvende personoplysninger til egne formål, eller

. overføre personoplysningerne til lande uden for EU og EØS, som ikke fremgår af underdatabehandlerne.

Medmindre databehandleren er forpligtet hertil i medfør at føre EU-retten eller lovgivningen i en EU medlemsstat. Databehandleren skal forinden en behandling eller overførsel, der måtte følge af en lovforpligtelse, give meddelelse til kunden om forpligtelsens indhold, medmindre lovgivningen forbyder underretningen på baggrund af væsentligt offentlige interesser.

 

Kontrol:

Hvis ønskes, kan databehandler én gang årligt stille information til rådighed for kunden med henblik på, at kunden kan påse at databehandler har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Erstatning og Ansvar:

Databehandleren er erstatningsansvarlig for skader og tab, som skyldes databehandlerens manglende opfyldelse af gældende lovkrav, eller som skyldes at databehandleren har undladt at følge kunden lovlige instrukser efter databehandleraftalen.

Databehandleren forpligter sig til at friholde og forsvare kundens for ethvert direkte tab, herunder bøder, som måtte følge af databehandlerens overtrædelse af databehandleraftalen.

 

Aftalen ikrafttræden og varighed:

Databehandleraftalens ikrafttræden og varighed følger hovedydelsen og gælder så længe databehandleren behandler personoplysningerne.

 

Håndtering af data efter aftalens ophør:

Ved databehandleraftalens ophør tilbageleverer, overfører og/eller sletter databehandleren personoplysninger efter instruks fra kunden. Databehandleren kan modsætte sig sletning i det omfang det følger af en udtrykkelig retslig forpligtelse, der påhviler databehandleren.

 

Lovvalg og Værneting:

Databehandleraftalen er underlagt dansk ret.

Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med databehandleraftalen, skal partnerne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten i mindelighed. Såfremt en løsning ikke kan opnås ved forhandling inden 30 dage, skal tvisten løses ved de danske domstole.

 

Genforhandling:

Databehandleraftalen kan af hver af parterne kræves genforhandlet i anledning af ændret lovgivning på databeskyttelsesområdet, som ændre væsentligt på databehandleraftalens forudsætninger ved underskrift. Formålet hermed er, at få tilpasset databehandleraftalens ordlyd, så den er i overensstemmelse med lovgiven.

Underskrifter:

For kunden:                                                          

Dato: 23.05.2018                                         

Navn: Svendborg Sejlerskole                                         

Niels K. Poulsen og  Ann Panduro                                       

Dato: 23. maj 2018                                                

CVR nummer: 13408807                                           
for databehandleren:

Dato: 23.05.2018                                         

Navn: Svendborg Sejlerskole                                         

Niels K. Poulsen og  Ann Panduro                                       

Dato: 23. maj 2018                                                

CVR nummer: 13408807       
Intern persondatapolitik:

Dataansvarlig virksomhed:

Navn: Svendborg Sejlerskole

Adresse: Havnepladsen 4B 5700 Svendborg

Tlf. nr.: 2360-2597

CVR: 13408807

E-mail: niels@svendborg-sejlerskole.dk

 

Kontakt vedr. databeskyttelse:

E – mail: niels@svendborg-sejlerskoel.dk

 

Behandling af personoplysninger:

De oplysninger, som vi behandler om dig er almene personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer og e-mail. Alt persondata behandles i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Der kræves ikke samtykke til behandling af disse oplysninger, så længe behandlingen er nødvendig for formålet.

 

Opbevaring af og adgang til data:

Persondata opbevares på 7mil server APS server Magnoliavej 8B 5250 Odense SV.

Tillige på vores harddisk i Svendborg Sejlerskole.  

 

Persondatapolitik:

  1. Dataansvarlig:

Svendborg Sejlerskole v. Niels K. Poulsen og Ann Panduro

Svendborg Sejlerskoles kontaktoplysninger er:

. niels@svendborg-sejlerskole.dk

. tlf. 23602597

 

Svendborg Sejlerskole udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Svendborg Sejlerskole leverer en lang række kursusudbud og rejser. For hver enkelt udbud gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du ved bestilling af en eller flere af vores udbud afgiver dine personoplysninger til Svendborg Sejlerskole, giver du samtid dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles  af Svendborg Sejlerskole.

 

  1. Hvordan indsamler Svendborg Sejlerskole personoplysninger:

 

. Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Svendborg Sejlerskoles kursusudbud og rejser.

. Fra personer der handler på dine vegne.

. I forbindelse af Svendborg Sejlerskole brug af digitale ydelser til forberedelsesmaterialer og kommunikation i forbindelse med kursus- og rejseudbud.

. når du abonnerer på nyhedsbreve fra Svendborg Sejlerskole.

Indsamlingen af personoplysninger samt behandling af disses vil til enhver tid ske i henhold til loven.  

 

  1. Hvilke informationer indsamler Svendborg Sejlerskole:

 

Svendborg Sejlerskole indsamler følgende personoplysninger:

. Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdag. I forbindelse med tilmelding til eksamen tillige personnummer.

Ved bestilling af flyrejser desuden pasnummer.

Du kan efter eget ønske vælge at give Svendborg Sejlerskole personoplysninger ud over de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/ eller for at give Svendborg Sejlerskole mulighed for at skræddersy et rejseudbud specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

. handicap

. allergi

. særlige fødevarepræferencer

. medicinsk tilstand

 

  1. Køb med Kreditkort:

Svendborg Sejlerskole anvender digital bankoverførsel til Middelfart Sparekasse.

 

  1. Hvad er formålet med indsamlingen?

Svendborg Sejlerskole indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der afgør både, hvilke personoplysninger Svendborg Sejlerskole indsamler og formålet med indsamling.

Svendborg Sejlerskole med indsamling af personoplysninger kan være et eller flere af følgende:

 

. Behandling af dine reservationer og køb af Svendborg Sejlerskole kursus- og rejseudbud.

. Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.

. Opfyldelse af din anmodning om kursus- og rejseudbud.

 

  1. Det juridiske grundlag for behandlingen:

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Svendborg Sejlerskole baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Svendborg Sejlerskole kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med ophold på sejlerskolen.

Ligeledes kan Svendborg Sejlerskole behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en aftale.

Behandlingen kan også finde sted for, at SvendborgSejlerskole kan forfølge en legitim interesse medmindre din interesse går forud for dette.

Oplyser du Svendborg Sejlerskole om særlige præferencer og hensyn såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøj overbevisning eller lignende.

Bruger Svendborg Sejlerskole oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold på Svendborg Sejlerskole

generelt.

I nogle tilfælde vil Svendborg Sejlerskole modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en reservation og/eller individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af et familierelation eller lignende.

 

  1. Dine rettigheder:

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Svendborg Sejlerskole behandler dig.

. Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Svendborg Sejlerskole har registreret om dig.

. Ønsker du at få slette dine personoplysninger, sletter Svendborg Sejlerskole alle oplysninger, som Svendborg Sejlerskole ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Svendborg Sejlerskole efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgang kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Svendborg Sejlerskole enten modtage en udskrift af din personoplysninger, få ajourført din personoplysninger, gøre indsigelser eller anmod om at få slette dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Anmodningen fremsendes til:

. niels@svendborg-sejlerskole.dk

 

Svendborg Sejlerskole vil inden for 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodningen om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger under Svendborg Sejlerskole, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Svendborg Sejlerskole kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (f.eks. anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 

  1. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Svendborg Sejlerskole beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.  

For at undgå data tab tager Svendborg Sejlerskole løbende backup af sit data sæt.

Svendborg Sejlerskole sletter dine personoplysninger, når Svendborg Sejlerskole efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Udsendelsen af nyhedsbreve forudsætter gæstens samtykke.

 

  1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Svendborg Sejlerskoles behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til

Niels@svendborg-sejlerskole.dk

 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet, Borgergade 28.5 sal, 1300 København K, telefon 33193200.

e-mail  dt@datatilsynet.dk  

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Svendborg Sejlerskole